O platbách za provoz čidel se dozvíte více na stránce Ceník.

Obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení

1.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vydává obchodní společnost Senzoor Czech, s.r.o., IČ: 077 53 489, DIČ: CZ07753489, se sídlem Cyrilská 508/7, 602 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110077 (dále jen „prodávající“ nebo v souvislosti s poskytováním souvisejících služeb „poskytovatel“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1.2.
Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.senzoor.cz (dále jen „internetový obchod“). Předmětem prodeje je zboží – senzor (dále též jen „senzor“), bližší popis senzoru je uveden v internetové prezentaci v internetovém obchodě a v návodu k použití, kterým je kupující při používání zboží povinen se řídit. Senzor je zařízení umožňující automatické zasílání dat na server prodávajícího prostřednictvím bezdrátové radiové sítě, tzv. LPWAN. Kupující výslovně bere na vědomí, že senzor je pouze informativní zařízení, kdy na základě dat získaných prostřednictvím senzoru je možné pouze informovat nebo upozornit kupujícího na situace (události) již nastalé. Senzor není certifikovaným bezpečnostním zařízením, nelze jeho pomocí situacím (událostem) předcházet nebo již nastalé situace (události) odstranit či vyřešit. Rovněž bere kupující na vědomí, že plnohodnotné využití senzoru je možné pouze na základě uzavření Smlouvy o službách, apo aktivaci senzoru a jeho přiřazení k uživatelskému účtu. Kupující bere na vědomí, že senzor je účelově určen právě pro využívání souvisejících služeb a bez uzavření související Smlouvy o službách, aktivace senzoru a jeho přiřazení k uživatelskému účtu, je senzor nevyužitelný, nelze využívat žádných jeho vlastností. Souvisejícími službami (dále jen „Služby“) se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí:

 1. přijímaní a vyhodnocování dat získaných prostřednictvím senzoru poskytovatelem;
 2. předávání informací o aktivitě a fungování senzoru, a dále upozornění v případě, že nastane předpokládaná událost popsaná v návodu k použití a v internetovém portálu (podle typu senzoru – např. zatopení kontaktů vodního senzoru vodou) (dále jen „informativní zprávy a upozornění“).

1.3.
Spotřebitelem (dále též jen „spotřebitel“) se pro účely obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.4.
Podnikatelem (dále též jen „podnikatel“) se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a bude považován za podnikatele.

1.5.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.7.
Kupující bere na vědomí, že na poskytování Služeb se použijí Obchodní podmínky pro služby, které jsou k dispozici ZDE. Kupující prohlašuje, že se s nimi seznámil.

1.8.
Kupní smlouva, obchodní podmínky i Obchodní podmínky pro služby jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

II.
Uživatelský účet

2.1.
Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě zřídí prodávající kupujícímu bezplatně uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“), ke kterému může kupující přistupovat prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách www.senzoor.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace provozované prodávajícím. Prostřednictvím svého uživatelského účtu může kupující zejména využívat poskytované související služby, měnit způsob (formu) zasílání informativních zpráv a upozornění, provádět aktivaci senzorů a měnit jejich nastavení (přidávat a odebírat senzory, zapínat a vypínat senzory, apod.), umožnit využívání Služeb dalším uživatelům, provádět nákup a správu kreditů, jakož i objednávat zboží – senzory. Kupující může objednávat zboží také bez registrace, kupující však bere na vědomí, že pro využívání Služeb je nutná registrace. Kupující rovněž bere na vědomí, že dokončením registrace uživatelského účtu dochází k uzavření Smlouvy o službách.

2.2.
Při registraci do uživatelského účtu a při jeho využívání je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné. Osobní údaje jiných osob je kupující oprávněn uvádět v uživatelském účtu, je však povinen tak učinit výhradně s předchozím svolením těchto osob. Současně kupující odpovídá prodávajícímu nebo těmto osobám za jakoukoliv újmu, která případně vznikla prodávajícímu nebo těmto osobám uvedením osobních údajů těchto osob.

2.3.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailovou adresou) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu, je povinen je chránit, neposkytnout ani nezpřístupnit třetí osobě, ani nezveřejnit, neumožnit jejich použití nebo zneužití třetí osobou, a odpovídá za újmu způsobenou jejich použitím nebo zneužitím ze strany třetích osob. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

2.4.
Kupující je oprávněný umožnit zapojení do uživatelského účtu a využívání Služeb dalším uživatelům, a to zasláním pozvánky prostřednictvím příslušné funkce uživatelského účtu. Podrobnosti jsou stanoveny Smlouvou o službách. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, ze Smlouvy o službách, těchto a obchodních podmínek pro prodej a Obchodních podmínek pro služby.

2.5.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III.
Informace o zboží a cenách

3.1.
Informace o senzorech, včetně uvedení cen jednotlivých senzorů a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u každého senzoru v rámci prezentace v internetovém obchodě. Ceny zboží jsou uvedeny s informací, zda se jedná o cenu s DPH nebo bez DPH. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech zákonných poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3.2.
K ceně zboží budou vždy připočteny náklady spojené s balením a dodáním zboží, a to v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Dodání zboží do zahraničí není prodávajícím poskytováno.

3.3.
V ceně zboží je zahrnuta i úhrada za poskytování Služeb ve formě poskytovatelem stanoveného počtu kreditů podle prezentace v internetovém obchodě v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

IV.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou má kupující sjednanou s poskytovateli těchto služeb.

4.2.
Objednávku může kupující uskutečnit prostřednictvím svého uživatelského účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, nebo též vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

4.3.
Prezentace zboží v internetovém obchodě není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku.

4.4.
Při zadávání objednávky kupující zvolí zboží, počet kusů zboží, způsob platby a způsob doručení.

4.5.
Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

4.6.
Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu automatickou informaci o uskutečnění objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“). Tato informace se nepovažuje za uzavření smlouvy. Součástí informace je odkaz na stažení aktuálních obchodních podmínek prodávajícího, zásad ochrany osobních údajů a vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením oznámení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu kupujícího.

4.7.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.8.
Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku prostřednictvím sdělení zaslaného na e-mailovou adresu nebo prostřednictvím uživatelského účtu.

4.9.
Prodávající není povinen s kupujícím kupní smlouvu uzavřít, nebo od uzavřené kupní smlouvy je oprávněn prodávající odstoupit, a to zejména v následujících případech:

 1. kupující uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo prodávající má důvodnou pochybnost o identitě nebo správnosti údajů poskytnutých kupujícím;
 2. kupující nezaplatil řádně a včas kupní cenu nebo řádně a včas nepřevzal doručované zboží;
 3. kupující má nebo v minulosti měl vůči prodávajícímu neuhrazené závazky po splatnosti, nebo kupující porušil povinnosti vyplývající z jakéhokoliv smluvního (i minulého) smluvního vztahu s prodávajícím.

4.10.
V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu uskutečňování objednávky, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo
zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu. Pokud již došlo k uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva se tímto ruší a prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu .

4.11.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit (nepřijmout) objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že se prodávajícímu nepodaří zajistit zboží tak, aby mohlo být kupujícímu dodáno do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu zaplacená částka vrácena zpět.

V.
Platební podmínky a dodání zboží

5.1.
Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit platbou prostřednictvím platební brány, případně jiným způsobem, který prodávající aktuálně umožňuje při objednání zboží.

5.2.
Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

5.3.
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.4.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Kupující však bere na vědomí, že prodávající je oprávněn požadovat úhradu celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.

5.5.
Objednané zboží prodávající odesílá obvykle do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.6.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

5.7.
Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce, případně jiným způsobem, který prodávající aktuálně umožňuje při objednání zboží (např. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil). Volbu způsobu dodání zboží provede kupující v objednávce.

5.8.
Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.9.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nebo kupující zboží nepřevezme, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, resp. náklady spojené s uložením a vrácením zboží zpět prodávajícímu.

5.10.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.11.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího
okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.
Práva z vadného plnění

6.1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 6. Kupující výslovně bere na vědomí, že senzor je účelově určen pouze pro použití ve spojení se Smlouvou o službách a bez uzavření související Smlouvy o službách je senzor nevyužitelný, nelze jej aktivovat, ani využívat žádných jeho vlastností.

6.3.
Ustanovení čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4.
Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující, jenž je spotřebitelem, požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.5.
Neodstoupí-li kupující, jenž je spotřebitelem, od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže.

6.6.
Kupující, jenž je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.7.
Kupující, jenž je podnikatelem, je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat. Zjistí-li zjevné vady zboží, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit prodávajícímu a přepravci a není povinen zboží od přepravce převzít. Neoznámil-li zjevné vady ihned po jejich zjištění a zboží od přepravce převzal, má se za to, že zboží bylo v okamžiku převzetí bez vad. Jiné než zjevné vady zboží je kupující – podnikatel povinen oznámit prodávajícímu do 3 pracovních dnů od zjištění vad zboží.

6.8.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.9.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

6.10.
Prodávající je povinen kupujícímu, jenž je spotřebitel, vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení ve smyslu § 19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

VII.
Právo na odstoupení od smlouvy

7.1.
Kupující, jenž je spotřebitelem, má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do jednoho měsíce od převzetí zboží. V případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (např. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, atd.) kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit.

7.2.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy, případně i s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení zaplacené kupní ceny.

7.3.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na e-mailovou adresu prodávajícího .

7.4.
Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, přičemž nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5.
Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6.
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

VIII.
Ochrana osobních údajů

8.1.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Podrobnosti jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách prodávajícího.

IX.
Ochrana práv duševního vlastnictví

9.1.
Senzor je chráněn právem duševního vlastnictví (autorské právo, právo průmyslového vlastnictví). Zejména je zakázáno senzor jakkoliv pozměňovat, rozebírat, provádět zásahy do jeho hardware a software, senzor kopírovat či jinak zneužívat, užívat k jinému účelu a spojovat s jiným zařízením. Jakékoli neoprávněné nakládání s nebo neoprávněné zásahy do hardware a software senzoru může představovat porušení autorského práva, práva k ochranné známce, průmyslových práv a dalších právních předpisů nebo souvisejících práv k duševnímu vlastnictví či jiných práv.

X.
Doručování

10.1.
Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

10.2.
Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu . Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XI.
Mimosoudní řešení sporů

11.1.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XII.
Zpětný odběr elektrospotřebičů

12.1.
Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů v sídle prodávajícího.

12.2.
Kupující je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti ASEKOL a.s., IČO: 273 73 231, se sídlem Československého exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19943, uvedených na jejích webových stránkách http://www.asekol.cz/asekol/. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Kupující je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

12.3.
Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1.
Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.3.
Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

13.4.
Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

13.5.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.6.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná u poskytovatele na základě předchozího požadavku uživatele.

13.7.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

13.8.
Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2019