Obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení

1.1. Úvodní ustanovení Obchodních podmínek
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vydává obchodní společnost Senzoor Czech, s.r.o., IČ: 077 53 489, DIČ: CZ07753489, se sídlem Cyrilská 508/7, 602 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110077 (dále jen „prodávající“ nebo v souvislosti s poskytováním souvisejících služeb „poskytovatel“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a jsou upraveny tak, aby odpovídaly právním předpisům platným v Evropské unii, zejména v České republice a Německu.

1.2. Rozsah a aplikace obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky jsou stanoveny v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie týkajícími se elektronického obchodování a spotřebitelských práv. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.senzoor.cz (dále jen „internetový obchod“).

Předmětem prodeje je zboží – senzor (dále jen „senzor“), jehož bližší popis je uveden v internetové prezentaci v internetovém obchodě a v návodu k použití, kterým je kupující při používání zboží povinen se řídit. Senzor je zařízení umožňující automatické zasílání dat na server prodávajícího prostřednictvím bezdrátové radiové sítě, tzv. LPWAN. Kupující bere na vědomí, že senzor slouží pouze pro informativní účely a není certifikovaným bezpečnostním zařízením. Nemá tedy za úkol předcházet situacím nebo řešit již nastalé situace. Plné využití funkčnosti senzoru je možné jen po uzavření Smlouvy o službách a aktivaci senzoru v rámci uživatelského účtu.

Souvisejícími službami, které společnost poskytuje v rámci těchto obchodních podmínek, jsou:

 1. Přijímaní a vyhodnocování dat získaných prostřednictvím senzoru.
 2. Poskytování informací o aktivitě a fungování senzoru, včetně upozornění na předpokládané události, jak jsou popsány v návodu k použití nebo na internetovém portálu.
 3. Odesílání Poplachových Hlášení: Společnost poskytuje odesílání poplachových hlášení prostřednictvím emailů, SMS zpráv a telefonních hovorů. Rozsah a frekvence těchto hlášení jsou limitovány v závislosti na zvoleném tarifu kupujícího. Jakékoli poplachové hlášení přesahující limit stanovený v rámci zvoleného tarifu bude kupujícímu individuálně zpoplatněno v souladu s platnými sazebníky a tarify. Kupující je předem informován o případných dodatečných nákladech spojených s překročením těchto limitů.

1.3. Definice Spotřebitele
Spotřebitelem (dále též jen „spotřebitel“) se pro účely obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.4. Definice Podnikatele
Podnikatelem (dále též jen „podnikatel“) se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a bude považován za podnikatele.

1.5. Možnost odchylek od obchodních podmínek
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Součást kupní smlouvy
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.7. Podmínky pro poskytování služeb
Kupující bere na vědomí, že na poskytování Služeb se použijí Obchodní podmínky pro služby, které jsou k dispozici ZDE. Kupující prohlašuje, že se s nimi seznámil.

1.8. Jazykové verze
Kupní smlouva, obchodní podmínky i Obchodní podmínky pro služby jsou vyhotoveny v českém a německém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo německém jazyce, aby odpovídala požadavkům všech zúčastněných stran v obou zemích.

II.
Uživatelský účet

2.1. Zřízení a využití uživatelského účtu
Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě zřídí prodávající kupujícímu bezplatně uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“), ke kterému může kupující přistupovat prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách www.senzoor.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace provozované prodávajícím. Prostřednictvím svého uživatelského účtu může kupující zejména využívat poskytované související služby, měnit způsob (formu) zasílání informativních zpráv a upozornění, provádět aktivaci senzorů a měnit jejich nastavení (přidávat a odebírat senzory, zapínat a vypínat senzory, apod.), umožnit využívání Služeb dalším uživatelům, provádět nákup a správu paušálů/tarifů, jakož i objednávat zboží – senzory. Kupující může objednávat zboží také bez registrace, kupující však bere na vědomí, že pro využívání Služeb je nutná registrace. Kupující rovněž bere na vědomí, že dokončením registrace uživatelského účtu dochází k uzavření Smlouvy o službách.

2.2. Pravdivost a aktualizace údajů účtu
Při registraci do uživatelského účtu a při jeho využívání je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné. Osobní údaje jiných osob je kupující oprávněn uvádět v uživatelském účtu, je však povinen tak učinit výhradně s předchozím svolením těchto osob. Současně kupující odpovídá prodávajícímu nebo těmto osobám za jakoukoliv újmu, která případně vznikla prodávajícímu nebo těmto osobám uvedením osobních údajů těchto osob.

2.3. Bezpečnost a Ochrana údajů účtu
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailovou adresou) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu a chránit je v souladu s nařízením GDPR o ochraně osobních údajů.

2.4. Sdílení uživatelského účtu
Kupující je oprávněný umožnit zapojení do uživatelského účtu a využívání Služeb dalším uživatelům, a to zasláním pozvánky prostřednictvím příslušné funkce uživatelského účtu. Podrobnosti jsou stanoveny Smlouvou o službách. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, ze Smlouvy o službách, těchto a obchodních podmínek pro prodej a Obchodních podmínek pro služby.

2.5. Dostupnost uživatelského účtu
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.6.Mezinárodní použití účtu v EU
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet a související služby jsou přizpůsobeny pro mezinárodní použití v rámci Evropské unie, zejména pro Českou republiku a Německo, a zajišťují soulad s právními a technickými požadavky těchto zemí.

III.
Informace o zboží a cenách

3.1. Detaily a ceny zboží
Informace o senzorech, včetně uvedení cen jednotlivých senzorů a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u každého senzoru v rámci prezentace v internetovém obchodě. Ceny zboží jsou uvedeny s informací, zda se jedná o cenu s DPH nebo bez DPH. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech zákonných poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Dodací náklady
K ceně zboží budou vždy připočteny náklady spojené s balením a dodáním zboží, a to v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území zvolené oblasti/státu v záhlaví webu (například Česká Republika, Německo, Rakousko).

3.3. Měsíční předplatné

Kupující si je vědom, že kromě nákupní ceny za senzor, pro aktivní využívání funkčnosti senzoru je nutné uhradit měsíční předplatné dle aktuálně platných tarifů uvedených na webu provozovatele. Toto předplatné není povinné a funguje na principu, že po dobu platby předplatného má kupující k dispozici plnou funkčnost senzoru. Možnost platit předplatné je na měsíční i více měsíční bázi, přičemž si zákazník volí tyto možnosti sám na webu provozovatele. Provozovatel nabízí u většiny Senzorů více tarifů z kterých si může zákazník vybrat, tyto tarify jsou rozděleny dle poskytovaných služeb a liší se cenou. Bližší informace k tarifům jsou uvedeny na webu provozovatele.

3.4. Možnosti Platby

Platba za zboží i předplatné je možná pomocí platební karty nebo bankovního převodu. V případě nákupu nového zařízení je také možnost platby dobírkou pro zákazníky v České republice. Pro ostatní země Evropské unie je možnost platby pouze bezkontaktním stykem.

IV.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1. Použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku, jako jsou internet a telefon, při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s použitím těchto prostředků (např. náklady na internetové připojení nebo telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady obvykle nejsou vyšší než standardní tarif, který kupující má sjednaný s poskytovateli těchto služeb.

4.2. Proces objednávky

Kupující může objednávku uskutečnit buď prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl registraci v internetovém obchodě, nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

4.3. Prezentace zboží

Prezentace zboží v internetovém obchodě slouží pro informační účely a není považována za právně závaznou nabídku k uzavření smlouvy.

4.4. Výběr zboží a podmínky objednávky

Při zadávání objednávky kupující vybírá zboží, určuje počet kusů, způsob platby a způsob doručení.

4.5. Kontrola a potvrzení objednávky

Před odesláním objednávky má kupující možnost kontrolovat a upravovat údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů, a souhlasí s nimi.

4.6. Potvrzení přijetí objednávky

Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o jejím přijetí na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím. Toto potvrzení není považováno za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení o akceptaci objednávky na e-mailovou adresu kupujícího.

4.7. Potvrzení objednávky

Prodávající může v závislosti na charakteru objednávky požadovat od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky.

4.8. Zrušení objednávky

Kupující může zrušit objednávku do doby, než obdrží potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím.

4.9. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, že:

 1. Kupující uvedl nesprávné nebo neúplné osobní či identifikační údaje.
 2. Kupující nezaplatil kupní cenu nebo nepřevzal zboží včas.
 3. Existují neuhrazené závazky kupujícího vůči prodávajícímu nebo porušení smluvních podmínek v minulosti.

4.10. Chyby v ceně

V případě technické chyby v ceně zboží v internetovém obchodě nebo při objednávce má prodávající právo od smlouvy odstoupit.

4.11. Zrušení objednávky prodávajícím

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud není schopen zajistit dodání zboží v daném termínu. V takovém případě bude kupujícímu vrácena zaplacená částka.

V.
Platební podmínky a dodání zboží

5.1. Možnost platby za zboží
Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit platbou prostřednictvím platební brány, případně jiným způsobem, který prodávající aktuálně umožňuje při objednání zboží.

5.2. Poštovné a balné
Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

5.3. Platba hotovosti při převzetí
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.4.podmínky bezhotovostní platby
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Kupující však bere na vědomí, že prodávající je oprávněn požadovat úhradu celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.

5.5. Termín odesílání zboží po uzavření kupní smlouvy
Objednané zboží prodávající odesílá obvykle do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.6. Vystavení daňového dokladu – faktury
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

5.7. Dodání zboží
Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce, případně jiným způsobem, který prodávající aktuálně umožňuje při objednání zboží (např. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil). Volbu způsobu dodání zboží provede kupující v objednávce.

5.8. Náklady na dodání zboží
Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.9. Převzetí zboží kupujícím
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nebo kupující zboží nepřevezme, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, resp. náklady spojené s uložením a vrácením zboží zpět prodávajícímu.

5.10. Kontrola zboží při převzetí
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.11. Přechod vlastnických práv a odpovědnost za zboží
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího
okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.
Práva a povinnosti

6.1. Právní rámec práv a povinností
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Záruky prodávajícího zboží
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 6. Kupující výslovně bere na vědomí, že senzor je účelově určen pouze pro použití ve spojení se Smlouvou o službách a bez uzavření související Smlouvy o službách je senzor nevyužitelný, nelze jej aktivovat, ani využívat žádných jeho vlastností.

6.3. Výjimky ze záruk
Ustanovení čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Nároky kupujícího při vadách
Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující, jenž je spotřebitelem, požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.5. Možnosti nápravy pro spotřebitele
Neodstoupí-li kupující, jenž je spotřebitelem, od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže.

6.6. Právo spotřebitele na reklamaci
Kupující, jenž je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.7. povinnost podnikatele při převzetí zboží
Kupující, jenž je podnikatelem, je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat. Zjistí-li zjevné vady zboží, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit prodávajícímu a přepravci a není povinen zboží od přepravce převzít. Neoznámil-li zjevné vady ihned po jejich zjištění a zboží od přepravce převzal, má se za to, že zboží bylo v okamžiku převzetí bez vad. Jiné než zjevné vady zboží je kupující – podnikatel povinen oznámit prodávajícímu do 3 pracovních dnů od zjištění vad zboží.

6.8. Omezení práva na reklamaci
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.9. Proces uplatnění reklamaci
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

6.10. Potvrzení o vyřízení reklamace
Prodávající je povinen kupujícímu, jenž je spotřebitel, vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení ve smyslu § 19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

6.11. Omezení zodpovednosti za funkce zařízení

Společnost Senzoor Czech, s.r.o. upozorňuje, že čidla a senzory značky Senzoor nejsou navržena ani určena k poskytování první pomoci nebo k zajištění bezchybné ochrany osob. Zákazníci by měli být si vědomi, že přestože zařízení mohou poskytovat určitý stupeň monitorování a varování, jejich funkce nemusí být vždy stoprocentně spolehlivá a mohou docházet k možným poruchám nebo falešným poplachům.

6.12. Omezení zodpovědnosti za speciální funkce

V případě, že zařízení obsahuje funkce jako je detekce pádu, je nutné si uvědomit, že tato funkce je poskytována jako doplňková a není primárně určena pro tuto aktivitu. Společnost Senzoor Czech, s.r.o. nepřebírá zodpovědnost za spolehlivost této funkce a nedoporučuje spoléhat na ni jako na hlavní prostředek prevence nebo detekce nehod.

6.13. Upozornění na omezenou odpovědnost

Společnost Senzoor Czech, s.r.o. nenese a nemůže nést odpovědnost za jakékoliv následky vyplývající z použití jejích zařízení, včetně ale neomezující se na falešné nebo neúspěšné poplachy, ani za jakékoliv nehody, které by mohly vzniknout v důsledku jejich použití. Uživatelé by měli zařízení používat s opatrností a vědomím jejich omezení.

6.14. Právo na aktualizaci Obchodních podmínek

Společnost Senzoor Czech, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat nebo upravit tyto obchodní podmínky. Takové změny mohou být provedeny za účelem zachování souladu s novými zákony, regulacemi nebo změnami v praxi a operacích společnosti. Při jakékoli změně obchodních podmínek bude společnost o těchto aktualizacích informovat kupující prostřednictvím vhodných komunikačních kanálů, jako jsou e-mail, webové oznámení nebo jiná vhodná prostředky komunikace. Aktualizace vstoupí v platnost ihned po zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Pokračováním v používání služeb nebo nákupem zboží po těchto změnách vyjadřuje kupující souhlas s aktualizovanými obchodními podmínkami. Je doporučeno, aby kupující pravidelně kontrolovali obchodní podmínky, aby byli informováni o všech aktualizacích nebo změnách.

VII.
Právo na odstoupení od smlouvy

7.1. Možnost odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Kupující, jenž je spotřebitelem, má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

7.2. Postup odstoupení od smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy, případně i s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení zaplacené kupní ceny.

7.3. Vzorový formulář pro odstoupení
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na e-mailovou adresu prodávajícího info@senzoor.cz.

7.4. Povinnost vrácení zboží po odstoupení
Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, přičemž nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5. Stav vráceného zboží
Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6. Vrácení peněz po odstoupení
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

VIII.
Ochrana osobních údajů

8.1. Zásady zpracování osobních údajů
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Podrobnosti jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách prodávajícího.

IX.
Ochrana práv duševního vlastnictví

9.1. Práva na Senzory a omezení jejich používání
Senzor je chráněn právem duševního vlastnictví (autorské právo, právo průmyslového vlastnictví). Zejména je zakázáno senzor jakkoliv pozměňovat, rozebírat, provádět zásahy do jeho hardware a software, senzor kopírovat či jinak zneužívat, užívat k jinému účelu a spojovat s jiným zařízením. Jakékoli neoprávněné nakládání s nebo neoprávněné zásahy do hardware a software senzoru může představovat porušení autorského práva, práva k ochranné známce, průmyslových práv a dalších právních předpisů nebo souvisejících práv k duševnímu vlastnictví či jiných práv.

X.
Doručování

10.1. Doručování písemné korespondence
Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

10.2. Kontaktní adresy pro doručování
Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu info@senzoor.cz. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XI.
Mimosoudní řešení sporů

11.1. Možnosti Mimosoudního Řešení Sporů v EU

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy mohou být využity různé orgány v zemích Evropské unie. V České republice je příslušným orgánem Česká obchodní inspekce, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. K řešení sporů na úrovni EU mohou být využity platformy pro řešení sporů on-line, jako je platforma dostupná na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, která umožňuje řešit spor mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2. Evropské Spotřebitelské Centrum

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, nacházející se na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, poskytuje podporu a informace v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line. Toto centrum funguje jako kontaktní místo pro spotřebitelské spory v rámci Evropské unie.

11.3. Dodržování Právních Předpisů Prodávajícím

Prodávající, operující na základě živnostenského oprávnění, je pod dozorem příslušných živnostenských úřadů v zemích, kde provozuje svou činnost. V České republice vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce. Toto ustanovení zajišťuje dodržování právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele v rámci celé Evropské unie.

XII.
Zpětný odběr elektrospotřebičů

12.1. Systém zpětného odběru a recyklace elektrozařízení
Prodávající zajišťuje zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů v rámci EU, v souladu s platnými právními předpisy. Kupující má možnost vrátit staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného zařízení.

12.2. Možnosti Vrácení Elektroodpadu na Sběrných Místech
Kupující mohou vracet elektrozařízení, elektroodpad, baterie a akumulátory na určených sběrných místech v rámci celé EU, včetně sběrných míst společnosti ASEKOL a.s. a dalších míst specifikovaných v příslušných státech. Kupující je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti ASEKOL a.s., IČO: 273 73 231, se sídlem Československého exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19943, uvedených na jejích webových stránkách http://www.asekol.cz/asekol/. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Kupující je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

12.3.Zákaz odstraňování elektrozařízení se směsným odpadem
Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1.

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, s výjimkou případů, kdy jsou práva spotřebitele lepší chráněna právními předpisy Evropské unie. V případě, že vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek a je aplikovatelné právo jiného členského státu EU, které poskytuje vyšší úroveň ochrany spotřebitele, uplatní se toto právo. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů EU.

13.2.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.3.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

13.4.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

13.5.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku ČR.

13.6.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná u poskytovatele na základě předchozího požadavku uživatele.

13.7.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11. 1. 2024